• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tusiar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+9005052024285
  • https://twitter.com/tusiar
  • https://www.instagram.com/tusiar_arastirma/

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
1. KVKK VERİ İŞLEME PROTOKOLÜ
Kanun Numarası : 6698 ; Kabul Tarihi : 24/3/2016; Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677;
TÜSİAR Araştırma Ltd. Şti. çalışmalarını, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve araştırma etik ahlakına uygun olarak sürdürmektedir. TÜSİAR gerek araştırmalarında gerek web siteleri üzerinden gönderilen formlarda (iş başvurusu, iletişim formu, anket formu, yarışma başvurusu gibi) katılımcıların, tedarikçilerin, müşterilerin kişisel verilerin korunması için gerekli tüm özeni göstermektedir. Kişisel verilerinizi KVKK mevzuatı tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde sizlerden aldığımız onay izni ve açık rızanız ile birlikte toplamakta, işlemekte ve gerekli durumlarda saklamaktayız.
2. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEBLER
Kişisel verileriniz, TÜSİAR tarafından sağlanan hizmet ve TÜSİAR ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, araştırma, yarışma veya organizasyonlara katıldığınızda Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Kişisel Verileriniz,  aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda TÜSİAR’ın sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ile yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işlenebilecektir.
TÜSİAR’nin Kişisel Veri işleme amacı ve dayanağı kayıtlı olduğu iş kollarında belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Bu kapsamda şirketimizin amacı ile ilişkili olarak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Kişisel Veriler toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:
⦁ Araştırma, eğitim, organizasyon vb. faaliyetlerde; araştırmaya davet edilmeniz, araştırmalarda verdiğiniz cevapların doğrulanması, eğitimlere katılmanız, eğitim değerlendirmelerinizin yapılması, alışveriş yapmanız, yarışmalara başvurmanız, yarışmalara katılımınız, istediğiniz hizmetlerin sağlanması ve sorularınıza cevap verilmesi gibi faaliyetleri kapsar.
⦁ Araştırma, başvuru, eğitim vb. faaliyetlerimize katılımınızda ilettiğiniz kişisel bilgileriniz bireysel ve anonim olarak verdiğiniz izinler doğrultusunda kullanılabilecektir.
⦁ Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler ile TÜSİAR ve müşterilerine yönelik bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek için kişisel verileriniz
⦁ KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ SEBEPLERLE AKTARILABİLECEĞİ
TÜSİAR Kişisel verilerinizi 3. Şahıslara sizden izinsiz/onaysız olarak aktarmayacak olup kişisel verilerinizin 3. şahıslara aktarımında aşağıdaki hususlar geçerlidir.
⦁ Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan tüzel ve gerçek kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızdan yapılması ve onayınız doğrultusunda.
⦁ TÜSİAR için veya sunduğu hizmetler ile bağlantılı olarak tedarikçileri, müşterileri ve danışmanları ile izin ve onayını doğrultusunda paylaşılması ve işlenmesine. Anket çalışmaları, grup toplantıları, eğitim, organizasyon, mülakat gibi faaliyetlerde.
⦁ Yürürlükteki kanunlar uyarınca veya bir mahkeme celbine ya da resmi bir kurumun emrine cevaben;
⦁ TÜSİAR kendine hizmet sağlayan tedarikçi, yüklenici, temsilci gibi kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması, veri toplama hizmetleri, veri doğrulama hizmetleri, veri tabanı eşleme hizmetleri, veri analiz hizmetleri, yarışma hizmetleri, ödül ve çekilişle ilgili hizmetleri kapsar.
⦁ Sınırlı kalmamak kaydıyla ilgili kişiyi tanımlayıcı bilgileri alan veya elde eden tarafın, kişisel tanımlayıcı bilgileri işbu Aydınlatma Metnine uygun olarak kullanmayı ve işbu Aydınlatma Metnine uygun olarak güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı ve sürdürmeyi kabul etmesi şartıyla, sınırlı kalmamak kaydıyla TÜSİAR’nin ticari varlıklarından herhangi birinin veya tamamının birleşmesi veya satın alınması dâhil olmak üzere bir mülkiyet veya kontrol değişikliğiyle bağlantılı olarak;
⦁ KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde.
 TÜSİAR, işlediği Kişisel Verileri ilgili mevzuat ve Kurul kararlarında öngörülen yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. TÜSİAR, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Veri Sahibinin talebi üzerine silecek veya yok edecektir.
4. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KANUNUN 11. MADDESİNDEKİ HAKLARI
Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizle ilgili olarak şirketimize yapacağınız başvuru neticesinde başvurunu en geç 30 gün içerisinde herhangi bir ücret talebi olmadan neticelendirilecektir. Kişisel verilerinizi online, ofline bir form ortamında değil de usb bellek, Cd, hard disk cihazlar ile verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamı maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda siz veri sahipleri olarak kişisel verileriniz ile ilgili;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
5. VERİ SORUMLUSU OLARAK ŞİRKETİMİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TÜSİAR Kanunun 12. Maddesine göre; Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. TÜSİAR kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. TÜSİAR kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. TÜSİAR veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.
6. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USULÜ 
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için;
TÜSİAR Ltd. Şti web sitesi olan www.tusiar.com adresindeki ve alt iştirakleri/markaları olan www.tusiar.com, web sitelerinde bulunan KVKK  sayfasında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak bilgi@tusiar.com adresine elektronik imza, mobil imza veya şirketimizdeki tanımlı e-posta adresinizi kullanarak e-pota ile iletebilirsiniz.
Ayrıca kişisel veri başvuru formunuz şirketimiz “Nişantaşı Mah.Kemerli Caddesi Kemerli İşmerkezi A Blok Kat :3 Daire :303 Selçuklu / Konya  /Türkiye” adresine bizzat elden veya noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz. TÜSİAR taleplerinizi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak olup işlemin ek bir maliyet oluşturması durumunda kurul tarafından belirlenen ücret talep edilebilir. 
TÜSİAR, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve başvurunun neticesini ilgili kişiye yazılı olarak ve mail ortamında iletir. Verile cevabı yetersiz bulma, başvurunun reddi veya zamanında cevap vermeme gibi durumlarda veri sahibi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde kurula şikayette bulunma hakkına sahiptir. 
7. KAPSAM
KVKK kapsamında bu bilgilendirme prosedürü TÜSİAR Ltd. Şti. tarafından internet sitesinde yayınlanmış olan TÜSİAR Ltd. Şti ve alt iştirakleri/markaları Kişisel Verilerin Korunması Kanununun hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.
8. SORULAR VE ŞİKAYETLER
Protokolün uygulaması ile ilgili sorularınızı bilgi@tusiar.com üzerinden bizlere iletebilirsiniz.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız
Araştırma Katılımcıları Bilgilendirme Politikamız
Veri Sahibi Başvuru Formu